Reglement

Reglement

Het doel van de Malt Monkeys Whiskyclub Leuven is het organiseren van bijeenkomsten waarbij we whisky degusteren en hieromtrent informatie uitwisselen. De Malt Monkeys Whiskyclub Leuven is geen horeca-uitbating. Het statuut van de club valt onder de rechtsvorm ‘feitelijke vereniging’ en de club wordt vertegenwoordigd door volgende bestuursleden: Karel Brus, Erwin Wellekens, Petro Wouters, Jan Schrijvers en Angelo Jacobs. Het bestuur heeft als doel enkel het organiseren en uitvoeren van activiteiten die kaderen in het doel van de club.
Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding noch voordelen van enige aard. Alle inkomsten gaan integraal naar de club en worden louter en alleen gebruikt om onkosten te dekken voor de club.  Onder onkosten verstaan we degustatiemateriaal, presentatiemateriaal, huur vergaderzaal, promotiemateriaal, vergoeding gastsprekers en diverse onkosten bij (externe) activiteiten. 

Een deelnemer mag deelnemen indien hij/zij op het moment van inschrijving 18 jaar is. Indien niet voldaan wordt aan deze minimum leeftijd zal de persoon in kwestie geweigerd worden. De club heeft ook ten alle tijde het recht om personen te weigeren indien zij daarvoor redenen heeft.

Er wordt geen lidgeld gevraagd dus er is ook geen vast lidmaatschap verbonden aan de club. Dit heeft als voordeel dat iedere geïnteresseerde persoon kan deelnemen aan een activiteit van de club.


Proeverijen gaan behoudens anders bericht door op vrijdagavond 20u30 in zaal ‘Loft’ bij Vergaderzalen ‘Kop van Kessel-Lo’ gelegen in de Leuvensestraat 8 te Kessel-Lo. De club voorziet alle materiaal dat nodig is voor de proeverij: glazen, informatieve onderleggers, water, pipetten, notitiemateriaal, brood, …

Iedere deelnemer is ervan bewust dat er alcohol aanwezig is en geserveerd wordt. Tijdens proeverijen worden doorgaans 5 tot 7 whisky’s gedegusteerd van 2cl. Het is niet verplicht om de aangeboden glazen te ledigen. Men mag flesjes voorzien of aankopen zodat u de mogelijkheid heeft om de inhoud van de niet-geledigde glazen mee naar huis te nemen (voor latere consumptie).
De deelnemer neemt zijn verantwoordelijkheid door het gebruik van alcohol te matigen naargelang zijn fysieke mogelijkheden. Tevens dient de deelnemer zich ervan bewust te zijn dat openbare dronkenschap en rijden onder invloed strafbaar is en de club raadt aan hieromtrent preventief te handelen en maatregelen te nemen. We willen duidelijk stellen dat de club niet verantwoordelijk is voor deelnemers die alcohol misbruiken in elke vorm. De club heeft geen verzekering die door (alcohol)intoxicatie schade aan deelnemers of aan derden dekt omwille van het feit dat dergelijke verzekering niet bestaat.
Noch de club, noch de bestuursleden zijn verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en persoonlijke schade en kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Deelname aan een officiële activiteit van de club is volledig op risico van de deelnemer en hij/zij is volledig verantwoordelijk voor zijn/haar daden. De verantwoordelijkheden van het bestuur staan op de dezelfde lijn als die van de deelnemers. Dit wil zeggen dat ze tevens verantwoordelijk zijn voor de eigen daden.

Vervoer van en naar een officiële activiteit van de club valt buiten de verantwoordelijkheid van de club en kan voor ongevallen dus niet aansprakelijk gesteld worden. Het bestuur adviseert verstandig en verantwoordelijk gedrag aan iedere deelnemer.

Het aantal inschrijvingen voor een proeverij of activiteit is beperkt. Na de inschrijving ontvangt men een inschrijvingsbevestiging indien deze binnen de aangegeven limiet van het aantal inschrijvingen valt. Indien de limiet is bereikt zullen de daarop volgende inschrijvingen op een wachtlijst gezet worden. De personen op de wachtlijst zullen zo snel mogelijk verwittigd worden indien er annulaties zijn door andere deelnemers. Deze personen hebben dan de mogelijkheid om zich terug aan te melden tot alle vrijgekomen plaatsen terug opgevuld zijn.
We vragen iedere deelnemer om zo snel mogelijk te verwittigen indien door omstandigheden de deelname aan een activiteit geannuleerd moet worden. Indien dit niet gebeurt of indien de deelnemer geen geldige reden van annulatie kan geven dan heeft de club het recht om het inschrijvingsgeld te behouden.

De prijs per proeverij is doorgaans 40€ maar kan variëren afhankelijk van de activiteit. De prijs zal telkens op voorhand bekend gemaakt worden op de website, Facebook en via de nieuwsbrief. Het inschrijvingsgeld dient op voorhand betaald te worden. De uiterste betaaldatum wordt telkens aangegeven in de inschrijvingsbevestiging.


Malt Monkeys Whiskyclub Leuven is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar leden dewelke zij verstrekken. Het betreft naam en voornaam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres. Ieder lid blijft eigenaar van zijn/haar gegevens en kan ten alle tijde inzage krijgen en deze laten aanpassen, dan wel laten schrappen op eerste verzoek. Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Elk lid verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat Malt Monkeys Whiskyclub Leuven zijn/haar contactgegevens in een ledenlijst bijhoudt. Deze ledenlijst is beschermd en enkel raadpleegbaar door het Malt Monkeys-bestuur en zullen niet worden doorgegeven aan derden.
Deze gegevens worden uitsluitend aangewend om de leden in kennis te stellen van de werking, activiteiten of de stand van zaken van de Malt Monkeys, alsook andere whiskygerelateerde activiteiten.
Als lid ga je er ook mee akkoord dat we foto’s nemen tijdens onze activiteiten. Deze foto’s kunnen op de clubwebsite of Facebookpagina worden gepubliceerd. Indien een deelnemer hiermee niet akkoord gaat dient hij/zij dit expliciet te melden aan het bestuur.  

Indien u zich inschrijft voor een activiteit van de Malt Monkeys Whiskyclub Leuven verklaart u zich automatisch akkoord met dit reglement.